Smluvní podmínky

Prodejce zboží v e-shopu www.porcelan-eshop.cz je Emanuel Volf, 

Tyršova 31, Klatovy 339 01, IČ 12830275.

Práva a povinnosti prodejce

Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této ob-

jednávce uvedenou do 2 týdnů od přijetí objednávky; v případě platby předem na účet 

do deseti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expe-

dovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. 

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje

neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto 

odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle záko-

na č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 

sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací 

částku za poštovné a balné.

Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným 

třetím osobám.  

Práva a povinnosti nakupujícího

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou 

cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené 

v závazné objednávce.

Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných

zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách

musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oz-

námení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se pro-

jevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.

K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož

vady jsou reklamovány.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provo-

zu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako

škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani pos-

kytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení rekla-

mace, o způsobu vyřízení reklamace.

V Klatovech dne 11. 2. 2015